Stadslab Hoogkwartier

Menu ☰

Over het Stadslab Hoogkwartier

In september 2017 vond er in het Hoogkwartier een oriënterend debat plaats met bewoners en ondernemers over de toekomst van de wijk. Om het debat te voeden is er een toekomstvisie voor de wijk verbeeld (zie afbeelding), uitgaande dat een groot deel van de autoparkeerplekken vrijkomen en ingezet kunnen worden als ruimte voor de wijk. De verbeelde toekomstvisie voor de wijk is een eerste contour voor de ontwikkeling van een mogelijke toekomst voor het Hoogkwartier. Het beeld toont een wijk met een verminderde druk van autoverkeer, beduidend meer groen, meer ruimte voor (jonge) ondernemers, voor vermaak, ontmoeten en – uitgaande dat de dichtheid van een wijk in relatie staat tot de beschikbare openbare ruimte – meer ruimte voor verdichting.

Het beeld werd erg goed ontvangen door het publiek en bleek in te spelen op een aantal behoeftes, problemen en zorgen die er in de wijk zijn. In de gevoerde gesprekken gaven bewoners en ondernemers duidelijk aan dat er behoefte is aan visievorming. Zij willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van de buurt en daarmee hun eigen buurt toekomstbestendig maken; een duurzame wijk, een groene wijk, een veilige wijk, een wijk waar ruimte is voor gezinnen, voor (jonge ondernemers), voor groen, voor wateropvang, voor zorg én een wijk waar jongeren én ouderen zich prettig voelen. Betere verbindingen met omliggende wijken moeten er voor zorgen dat de wijk nadrukkelijker onderdeel wordt van het stedelijk netwerk en de kwaliteiten van de wijk ook beschikbaar wordt voor bewoners/bezoekers van de omliggende wijken.

De conclusies van het debat werden gedeeld op het Stadmakerscongres 2017, georganiseerd door AIR (Architectuur Instituut Rotterdam). Marco Stout werd – als trekker van het Hoogkwartier – op het SMC geëerd met de Van der Leeuwprijs, dé Rotterdamse stadmakersprijs. De prijs was naast een erkenning voor de vele initiatieven in het Hoogkwartier ook een aanmoediging om een volgende stap in het stadmaken uit te vinden, gebruik makend van ontwerp- en verbeeldingskracht. De volgende stap was de vorming van het Stadslab Hoogkwartier.

Stadslab Hoogkwartier is in 2018 gestart met de uitvoering van het  projectplan: “Stadslab Hoogkwartier: Van tijdelijke ingrepen naar permanente waarde’ waarvoor het Stadslab in 2018 een subsidie ontving van het Stimuleringsfonds in het kader van Open Oproep Stadslabs Proeftuinen voor vernieuwing. In 2018 kwam tevens de vraag vanuit de Gemeente Rotterdam voor de realisatie van een Mobility Challenge Hoogkwartier in 2019. De werkzaamheden vingen reeds in 2018 aan.

Rondom het Stadslab heeft zich een werkgroep gevormd van een 20-tal bewoners en ondernemers die functioneren als klankbord voor de planvorming.